۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۱۰

تومان۱۵۵,۰۰۰
۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۰۹

تومان۱۵۵,۰۰۰
۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۰۸

تومان۱۵۵,۰۰۰
۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۰۷

تومان۱۵۵,۰۰۰
۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۰۱

تومان۱۵۵,۰۰۰
۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۰۲

تومان۱۵۵,۰۰۰
۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۰۳

تومان۱۵۵,۰۰۰
۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۰۴

تومان۱۵۵,۰۰۰
۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۰۵

تومان۱۵۵,۰۰۰
۲۲%

سطل زباله طرح سنتی کد-۰۶

تومان۱۵۵,۰۰۰

انواع سطل زباله

سطل زباله چوبی

ست سطل زباله و دستمال کاغذی چوبی

سطل زباله چوبی سنتی